Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

                                                                                                                                                   § 1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Trojanów spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Trojanowie 158, 08-455 Trojanów, dalej jako CMT, NIP: 82622007634, Regon: 385013323, KRS: 0000817049, e-mail: kontakt@cmt.doctor.

                                                                                                                                                    § 2 Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się mailowo kontakt@cmt.doctor.

                                                                                                                                                     § 3 Cel przetwarzania

Dane osobowe naszych pacjentów przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1, d) RODO. Przekazujemy je wyłącznie w podmiotom takim jak NFZ, poradnie diagnostyczne, analityczne, poradnie specjalistyczne, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organom kontrolującym (NFZ, WOMP, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, etc.)

Zakres gromadzonych danych przede wszystkim wynika z innych aktów prawnych, takich jak m.in.

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2014, poz. 779);
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318) dalej jako PrawPacjentU;
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069);
4. Ustawa o służbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2014, poz. 1184);
5. Rozporządzenia ministra zdrowia z dn. 18 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi (Dz. U. 2017, poz. 250);
6. etc.

Dane osobowe naszych pacjentów nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

                                                                                                                                                      § 4 Prawa pacjentów, których dane osobowe są przetwarzane

1. Pacjentowi przysługuje prawo do bycia poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych.
2. Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych.
3. Pacjent ma prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
4. Pacjent ma prawo w każdym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Cofnięcie zgody będzie skutkowało zaprzestaniem świadczenia usług medycznych.
5. Pacjent ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
6. Obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z realizacji obowiązków nałożonych na podmioty lecznicze w aktach prawnych opisanych w § 3. Brak podania koniecznych ustawowo danych osobowych będzie skutkowało niemożnością świadczenia usług medycznych.

                                                                                                                                                       § 5 Okres przechowywania danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 29 PrawPacjentU CMT przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
Wyjątek stanowią:
1. dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2. zdjęcia rentgenowskie poza dokumentacją medyczną pacjenta są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3. skierowania na badania lub zlecenia lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
4. dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. Po upływie tego okresu dokumentacja jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

                                                                                                                                                        § 6 Tajemnica i poufność przetwarzanych danych osobowych

Personel CMT zobowiązał się pisemnie do zachowania poufności danych osobowych pacjentów. Jednocześnie w przypadku personelu medycznego obowiązek ten jest poszerzony o tajemnicę zawodów medycznych.

Close Menu